FORSIDEN


OM TAASTRUP KARATE


AKTUELT


TRÆNING


FOTOALBUM


Facebook


Nytvores nye Facebook sted
TIK
Nødværgeretten
 

Nedenstående er med venlig tilladelse hentet fra Taifu's hjemmeside.

 

 

Straffelovens § 13. 

“Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. ”

Ovennævnte paragraf er vigtig for os, idet det er den, der giver retssystemet mulighed for at undlade at straffe os, hvis vi har været nødt til at forsvare os selv eller andre mod en angriber. 

 

  • Retten til nødværge foreligger både som forsvar mod legemesangreb på egen person, tyverier og indbrud rettet mod egne formueinteresser, såvel som forsvar for tredieperson interesser. 
  • Nødværge kan bestemmes som straffri, privat afværgelse af et uretmæssigt angreb ved magtanvendelse over for angriberen. 

 

Retten til nødværge foreligger både som forsvar mod legemsangreb på egen person, tyverier og indbrud rettet mod egne formueinteresser, såvel som forsvar for trediepersons interesser. Dette vil i praksis sige, at du har ret til, straffrit at forsvare dig selv og dine egendele, samt også at forsvare f.eks. en person som udsættes for et overfald. Dette kan ske ved at du griber ind, standser lovovertrædelsen og fastholder gerningsmanden til politiet kommer til stedet. 

 

Forudsætningen for at nødværge er, at der skal være tale om et overhængende eller påbegyndt uretmæssigt angreb. Du kan altså ikke udøve nødværge blot fordi du tror, at en person måske vil slå dig på et senere tidspunkt, eller hvis du tror han vil stjæle noget fra dig på et tidspunkt. Selv om du har givet anledning til angrebet, udelukker dette sædvanligvis ikke retten til nødværge. 

 

Når angrebet er afsluttet, er retten til nødværge bortfaldet. Magtanvendelse overfor en angriber på flugt falder således uden for nødværge, dog kan en gerningsmand tilbageholdes med den fornødne magt til politiet kommer til stedet. 

 

Nødværgehandlingen skal være nødvendig for at modstå eller afværge angrebet. Du kan dog udøve nødværge selv om du f.eks. har mulighed for at flygte fra angriberen eller overlade dine ejendele til en tyv. Det kræves dog, at angrebet kun kan modstås eller afværges ved magtanvendelse. Du må således ikke bruge magt overfor en tyv, hvis du har mulighed for at tale ham til rette og bede ham vente til politiet kommer.

 

En yderligere forudsætning for nødværgehandlingens straffrihed er, at den ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person, og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Der kræves altså forholdsmæssighed mellem angreb og nødværge. Eksempelvis kan du forsvare dig med farlige teknikker overfor en som er ved at angribe eller har påbegyndt et angreb med et våben, f.eks. en kniv. Derimod er vold overfor en lille dreng, der truer en voksen mand med tæv, eller som antræffes i den pågældendes have i færd med at stjæle æbler, ikke en straffri handling.

 

Stk. 2 
“Overskrider nogen grænserne for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebets fremkaldte skræk eller ophidselse. ”

Som udøver af kampsport skal man være opmærksom på, at retten vil mene at skræk/ophidselse ved et angreb kan være begrænset, da vi jo træner i sådanne situationer. Det vil derfor i praksis være svært for os at påberåbe os skræk eller ophidselse i forbindelse med et angreb, hvorfor § 2 næppe vil komme i anvendelse, hvis vi skulle have overreageret. Vi vil således kunne straffes for vold, hvis vi overskrider § 13. 

 

  • Tænk derfor på ikke at overreagere, hvis du en dag skulle være nødt til at bruge selvforsvar.
  • Brug altid din sunde fornuft. 

 

De fleste tilfælde af vold i dag finder sted i nattelivet, hvor der færdes personer, som er påvirket af alkohol eller stoffer. Man bør derfor tænke sig om en ekstra gang, hvis en situation er ved at komme ud af kontrol. Det er ingen skam, at skulle forlade et sted for at undgå konflikter. Undgå at færdes alene på usikre steder og tidspunkter og vær ikke tilbageholdende med at søge hjælp, hvis du føler dig truet.

   Taastrup Karate    Parkvej 78    2630 Taastrup    info(a)taastrup-karate.dk